Portal
 
Program stypendiów pomostowych 2018/2019
To już XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Więcej…
 
Małopolski Tele-Anioł
Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.
Więcej…
 
Szkolenie "Zakładanie i prowadzenie działalności agroturystycznej"

Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z gminami Doliny Karpia planuje zorganizować szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej. Ramowy program szkolenia zakłada między innymi uzyskanie informacji dotyczących formalno-prawnych aspektów założenia oraz prowadzenia działalności agroturystycznej, warunków sanitarnych i żywieniowych w gospodarstwach agroturystycznych, marketingu oraz promocji i reklamy gospodarstw agroturystycznych.

Więcej…
 
Łowcy .B w Osieku

Pierwsze spotkanie osieckiej publiczności z kabaretem za nami. Dla fanów Łowców.B była to zapewne nie lada gratka. Zobaczyliśmy m.in. skecz opowiadający o zwiedzaniu muzeum, pokaz niezwykłych iluminacji a także mieliśmy prawdziwe szkolenie z „kołczem”. Warto było zjawić się w nowo wyremontowanej osieckiej sali WDK, by uśmiać się do łez.

Więcej…
 
Przerwa w dostawie wody

W związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia odbiorców wody z Osiek a (ulice: Główna od skrzyżowania z ulicą Zieloną w kierunku Głębowic, Zielona, Szkolna, Beskidzka, Czarny Las, Kwiatowa, Podlesie, Cicha) o przerwie w dostawie wody w dniu 23 kwietnia 2018 roku (tj. poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Więcej…
 
Nabór do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 450), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozdziału 11 ust. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIV/217/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Wójt Gminy Osiek ogłasza w dniu 4 kwietnia 2018r. nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Więcej…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2018r., poz. 450 ) zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr  XXXIV/217/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Więcej…
 
Ogłoszono nabory wniosków
Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 kwietnia do 23 kwietnia 2018 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:
Więcej…
 
Informacje Głównego Inspektora Weterynarii dotyczące ASF

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF na terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MR i RW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama