Portal
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek (w zakresie udokumentowanych złóż kopalin, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszaru Natura 2000 oraz zmian w przeznaczeniu terenów).
Więcej…
 
Najważniejsze zmiany w przepisach dla kierowców
W połowie maja 2015 wchodzą w życie istotne zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących kierowców. Poniżej prezentujemy nowe przepisy, z którymi każdy kierujący powinien się zapoznać. O zmianach, policjanci będą również przypominać kierowcom, podczas prowadzonych kontroli w ruchu drogowym, wręczając ulotki informacyjne.
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama