Portal
 
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2015 roku
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozdziału 11 ust. 2  załącznika do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXVIII/284/2014  z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
Więcej…
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej”
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz U. z 2014r., poz. 1118 z późn.zm.)  zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr  XXXVIII/284/2014 z dnia 7 listopada  2014r.  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
Więcej…
 
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 23 lutego Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:
Więcej…
 
Zmiana częstotliwości i terminu odioru odpadów zielonych
Odpady zielone zgromadzone w brązowych workach będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tylko raz w miesiącu tj. w każdy PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA w okresie od MAJA do WRZEŚNIA
Więcej…
 
Nowe dowody osobiste i ich zabezpieczenia
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama