Portal
Numer alarmowy 112 dla osób niesłyszących
Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce numeru alarmowego 112, zostały umieszczone filmy instruktażowe dla osób głuchoniemych w celu skontaktowania sie z nr alarmowym 112. Również informacje dotyczące obsługi wyznaczonego nr telefonu 728 112 112 dla osób głuchoniemych zostały umieszczone na stronie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu - www.pczk.powiat.oswiecim.pl/112  W związku z tym, iż informacje te w znaczący sposób ułatwią osobom głuchoniemym wezwanie pomocy
 
Jest nowy sołtys w Osieku
Sprawy wsi nie są obojętne mieszkańcom, 19 kwietnia licznie przybyli na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Dopisała też młodzież, która wystawiła swojego kandydata. To dobrze, że młodzi interesują się chociażby zebraniem, dobrze, że mieli chęci i przyszli – usłyszeli przynajmniej, jakie sprawy omawiane są na takich zebraniach. W głosowaniu 19 kwietnia 2015 r. poprzednia sołtys Maria Luranc wygrała kolejną kadencję większością głosów.
Więcej…
 
Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Więcej…
 
Ogłoszenie o nakazie przeprowadzenia deratyzcji
Urząd Gminy w Osieku przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach  i na zasadach określonych w Rozdziale 8 Uchwały Nr XX/145/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek (Dz. U. Woj. Małop. z 2012, poz. 6890 z późn. zm.).
Więcej…
 
Most Piastowski w Oświęcimiu zostanie zamknięty
W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dylatacji Mostu Piastowskiego w Oświęcimiu oraz przyjętą technologią naprawy, informujemy że ruch kołowy oraz pieszy na moście zostanie całkowicie wstrzymany w dniu 21 kwietnia (wtorek) o godz. 6:00. Wznowienie ruchu przewiduje się na 26 kwietnia (niedziela) o godz. 16:00.
Więcej…
 
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 3 kwietnia 2015 roku
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r.  poz. 594 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z Dz.U. 2014r., poz. 1118 z póź.zm) Wójt Gminy Osiek zarządza, co następuje
Więcej…
 
Zebrania wiejskie i wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Osiek w Gminie Osiek na dzień 19 kwietnia 2015r.
Na podstawie art.35 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Statutu  Sołectwa Osiek w Gminie Osiek, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2005r. Nr XXII/166/2005  w związku z upływem kadencji Sołtysa wsi Osiek i kadencji Rady Sołeckiej,
Więcej…
 
 
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 23 lutego Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:
Więcej…
 
Zmiana częstotliwości i terminu odioru odpadów zielonych
Odpady zielone zgromadzone w brązowych workach będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tylko raz w miesiącu tj. w każdy PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA w okresie od MAJA do WRZEŚNIA
Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama