Portal
Zbiórka odpadów zielonych
Urząd Gminy w Osieku informuje, że jesienna zbiórka odpadów zielonych z terenu Gminy Osiek odbędzie się 17 listopada (tj. czwartek) 2016 roku. Odpady zielone w brązowych workach należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 rano. Worki na odpady zielone można pobrać w Urzędzie Gminy w Osieku w pokoju nr 12 na I piętrze.
Więcej…
 
Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej
Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego
Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Osiek Nr XXI/137/2016 z dnia 26.09.2016r. sporządziła kartę inwentaryzacyjną nr 1/2016 oraz spis inwentaryzacyjny Nr 1/2016.
Więcej…
 
24 pary obchodziły w sali WDK jubileusze pożycia małżeńskiego

Po przywitaniu przez wójta Jerzego Mieszczaka i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego Jubilaci (50 lat) zostali uhonorowani medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z gratulacjami i serdecznymi życzeniami złożonymi przez włodarzy gminy, małżonkowie otrzymali również listy gratulacyjne. Panie z kolei obdarowane zostały kwiatami. Wszystkie pary otrzymały upominki od wójta Jerzego Mieszczaka. Jubilatom odśpiewano gromkie „Sto lat”, a także wzniesiono toast za zdrowie oraz pomyślność wszystkich zgromadzonych par.

Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dnia 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Więcej…
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama